Missie en visie

HPC Rotterdam ontleent haar missie in de eerste plaats aan de missie van LMC VO. Deze missie geeft aan dat zij werkt op basis van interconfessionele en algemeen bijzondere grondslag. LMC VO biedt onderwijs dat goed aansluit op het ontwikkelingsniveau van haar leerlingen en stelt hen in staat om een eigen plaats te verwerven in de maatschappij. Zij streeft naar het hoogste leerrendement voor iedere leerling.

LMC VO streeft er niet alleen naar om het beste uit haar leerlingen te halen, maar past haar principes ook toe op haar personeel. Ook medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten te verzilveren. Voortdurende educatie staat hoog in het vaandel.

De kernwaarden van LMC zijn:


Missie en visie HPC Rotterdam

HPC Rotterdam is een school voor Voortgezet Onderwijs (VO), die leerlingen voorbereidt op de arbeidsmarkt. De centraal aangestuurde organisatie omvat drie scholen van beperkte omvang. Wij hebben professionele teams. De leerling staat bij ons centraal. Dat betekent concreet dat ons onderwijs aansluit op het IOP van de leerling, dat drie maal per jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld. De ontwikkeling van al onze leerlingen wordt nauwkeurig tegen het licht gehouden. Dit geldt zowel op het gebied van algemene als individuele leerdoelen. Wij hechten grote waarde aan persoonlijke contacten tussen de mentor, de leerling en ouders/verzorgers. Wij vinden het belangrijk dat ouders intensief worden betrokken bij ontwikkeling van onze leerling. Onze schoolcultuur kenmerkt zich door betrokkenheid van de school bij de leerling én van de leerling bij de school. Wij stimuleren dat leerlingen en ouders zelf meedenken en meebeslissen over hun schoolcarrière.


Visie HPC Rotterdam

HPC Rotterdam stelt als visie dat de jongeren, na het doorlopen van het praktijkonderwijs, zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Zij zijn in staat zelfstandig te wonen, te werken, hun vrije tijd zinvol te besteden en zij zijn een volwaardig deelnemer in de samenleving. Om dit te kunnen, moeten de jongeren zowel algemene (sociale) vaardigheden als beroepsspecifieke vaardigheden ontwikkelen.

 

HPC Rotterdam gaat uit van de talenten van de jongeren en daagt hen uit de eigen mogelijkheden van zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te ontwikkelen en volledig te leren gebruiken.


Missie HPC Rotterdam

HPC Rotterdam realiseert haar visie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten. Vanuit onze missie voeren wij gesprekken met de jongeren om te bepalen wat iedere jongere nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast hebben wij oog voor wat de maatschappij van mensen en jongeren vraagt. Op basis daarvan stemmen wij ons onderwijs af op de huidige eisen voor een volwaarde deelname aan de samenleving. Om ervoor te zorgen dat de jongeren optimaal leren en presteren, richten alle medewerkers van HPC Rotterdam het leerproces zo effectief, uitdagend, stimulerend en betekenisvol mogelijk in. Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden om die doelen te bereiken.

 

HPC Rotterdam is een netwerkschool. Wij staan open voor de wereld buiten de school. Waar nodig betrekken de scholen hier externe partijen bij, zoals gemeenten en deskundigen, en zetten wij ons proactief in om het beleid passend te houden. Daarnaast blijven wij in gesprek met de omgeving; met werkgevers, met ouders en met maatschappelijke organisaties om zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft om in de maatschappij te kunnen (blijven) functioneren en er zorg voor te dragen dat de jongeren goed terecht komen.