Passend onderwijs

Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Passend onderwijs betekent dat leerlingen zoveel mogelijk naar een ‘gewone’ school gaan, ook als ze extra hulp nodig hebben. Pas als er alles aan is gedaan en het toch niet goed lukt op school, kan een leerling aan speciaal onderwijs beginnen.

Zorgplicht
Passend onderwijs betekent ook dat alle scholen in Nederland zorgplicht hebben voor leerlingen die extra hulp nodig hebben. Wij hebben ook zorgplicht. Om aan de zorgplicht te kunnen voldoen, zijn wij aangesloten bij het samenwerkingsverband voor voortgezet onderwijs in Rotterdam, dat Koers VO heet.

Ondersteuning
Als jij een leerling bent die extra ondersteuning nodig heeft, kun je bij ons terecht. Wij kunnen bijvoorbeeld ons lesmateriaal voor je aanpassen. Welke extra ondersteuning je bij ons op school nog meer kunt krijgen, staat beschreven in ons ondersteuningsprofiel. Je kunt dat profiel op school en op de schoolwebsite lezen. Ook als je extra ondersteuning nodig hebt, werkt de school vanuit de uitgangspunten die in je OPP en IOP staan. Net als bij alle andere leerlingen. Je mentor is ook voor jou de eerste verantwoor­delijke op school. Wan­neer je mentor hulp nodig heeft bij jouw begeleiding, zal dat net als voor iedere andere leerling aan de collega’s van het intern ondersteuningsteam gevraagd worden.

Overstappen
Wanneer het intern ondersteuningsteam tot de conclusie komt dat het voor jou en jouw ontwikke­ling beter is om naar een speciale school te gaan, vragen wij in samenspraak met je ouders een toelaatbaarheidsverklaring voor zo’n school aan en gaan we met Koers VO op zoek naar een plek die wel goed bij je past. Vroeger moesten je ouders daar naar zoeken, maar door de zorgplicht moeten wij dat doen. Natuurlijk doen we alles in overleg met jou en je ouders. Tot de tijd dat er een passende plek is gevonden, blijven wij voor jou verantwoordelijk. Eventueel bieden we je een tijdelijke plek aan. Zodra we de toelaatbaarheidsverklaring hebben gekregen en als er plaats is, kun je van onze school overstappen naar een school voor speciaal onderwijs. De zorgplicht blijft gelden zolang je op school zit.

Ouders
Uiteraard ondersteunen we ook je ouders. Een goede relatie tussen je ouders en school is zelfs onmisbaar om passend onderwijs voor jou tot een succes te maken. We zullen je ouders daarom steeds zo goed mogelijk informeren en betrekken bij alle gesprekken die we voeren over je toekomst. We willen het allerbeste voor je, dus ook voor je ouders.

Meer informatie over passend onderwijs is verkrijgbaar via:
Onderwijszorgloket Koers VO 010 484 25 76 info@onderwijszorgloket-koersvo.nl www.koersvo.nl