HPC Centrum

HPC Centrum is een school voor praktijkonderwijs. Dit is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het leren. Onze leerlingen krijgen les op hun eigen niveau. In alle lessen wordt er lesgegeven in niveaugroepen. De school bereidt de leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Elke leerling heeft talent of aanleg en wil dat laten zien. De school wil leerlingen helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten. Iedere klas heeft een eigen mentor. De mentor stimuleert de werkhouding en geeft advies bij het maken van keuzes. Voor iedere leerling wordt een passende leerroute samengesteld. Dit is noodzakelijk, want iedere leerling is anders en beschikt over andere vaardigheden en talenten. Leerlingen starten bij ons in het brugjaar. Met de adviezen van de basisschool en de uitkomsten van de gesprekken en de tests zoeken wij het uitstroomtraject dat het beste bij de leerling past. Gedurende het gehele schooljaar wordt gekeken of de leerling op zijn/haar plek zit. Aan het einde van het derde jaar wordt dan een keuze gemaakt voor de hoofdrichting. De school kent meerdere uitstroomrichtingen. Iedere richting heeft een eigen aanpak die zo goed mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de leerling.

Doelen

Binnen het praktijkonderwijs wordt aandacht besteed aan wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Wij bieden onze leerlingen de mogelijkheid om erkende diploma’s te behalen (zoals Nederlands, Rekenen/Wiskunde, Engels etc.) Ook kunnen onze leerlingen erkende branchecertificaten behalen (zoals VCA, heftruck, lassen, winkelmedewerker, werken in de keuken, werken in het magazijn, werken in de groothuishouding etc.) Stages spelen een zeer belangrijke rol in ons onderwijs. Tijdens de stages ontdekken de leerlingen wat ze hebben geleerd en wat ze nog willen/moeten leren. Leerlingen lopen interne en externe stages bij verschillende bedrijven en instellingen in de buurt.

Samenwerking

Sinds 2015 zijn er intensieve samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met HAGO Zorg, Olympia College en het Erasmus MC. De leerlingen worden opgeleid tot facilitair medewerkers, waarbij zij erkende diploma’s en certificaten behalen. Hierdoor worden de kansen op een betaalde baan vergroot. De ervaring die ze opdoen bij alle stages kan een passende betaalde baan opleveren. In het vijfde leerjaar wordt er een geleidelijke overstap gemaakt van stage naar werk. Hier spelen onze eigen jobcoaches een belangrijke rol in. Wij blijven de leerlingen nog minimaal twee jaar volgen en/of begeleiden na hun schoolloopbaan. Ons doel is toeleiden naar een betaalde baan.

Uitstroom 2016-2017

62 % arbeid, 3% andere school praktijkonderwijs, 6% verhuizing buitenland, 9% geen werk of school, 18% doorleren, 3% voortgezet speciaal onderwijs en 0% onbekend.

Onderwijstijd

Geplande lestijd

Klas 1 1058

Klas 2 1101

Klas 3 1262

Klas 4 1010

Klas 5 1320

Geen tussenuren voor klas 1 tot en met 5.

Uitval zoveel als mogelijk beperkt.

Lessen worden opgevangen.

Lessen worden verzorgd volgens een rooster dat voor het gehele schooljaar geldt. Daarnaast worden er SKVR- en sportactiviteiten georganiseerd en gaan de leerlingen uit de eerste klas op werkweek in september. Vanaf de tweede klas lopen de leerlingen extern stage.

 

Lestijden

1ste uur 8.10-8.30        (taalkwartier)
2de uur 8.30-9.20
3de uur 9.20-10.10
Pauze 10.10-10.25
4de uur 10.25-11.15
5de uur 11.15-12.05
Pauze 12.05-12.35
6de uur 12.35-13.25
7de uur 13.25-14.15
8ste uur 14.15-15.05

Roosterwijzigingen

Wanneer er roosterwijzigingen zijn door onverwachte oorzaken of als er roosterwijzigingen zijn die wij voorzien, wordt u geïnformeerd door middel van een brief of de website. Indien het eerste lesuur uitvalt, ontvangt u telefonisch een bericht. We proberen in alle gevallen de les op te laten vangen door een andere collega. Wij streven naar zo weinig mogelijk lesuitval.

Programma van Onderwijs

Op HPC Centrum wordt constant gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van onderwijsprogramma’s voor de leerlingen. Hiervoor bestaan diverse werkgroepen. Binnen werkgroepen werken docenten en onderwijsassistenten van diverse richtingen samen aan het ontwikkelen van de programma’s door middel van het hanteren van het PDCA.

Leerjaar 1 zelfredzaamheid + thema’s

Leerjaar 2 zelfredzaamheid/ orientatie beroepen + thema’s

Veiligheidsbeleid

In onze school vinden we veiligheid erg belangrijk, voor zowel de leerlingen als de medewerkers. Daarom hebben we verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. De belangrijkste afspraken en protocollen zijn opgenomen in de schoolveiligheidsgids van HPC Centrum. Dit document ligt ter inzage bij de directie en is tevens te raadplegen op onze website.

Er is een cameratoezichtsysteem waarvan de beelden opgeslagen worden. Het systeem wordt gebruikt om bij een incident (bijvoorbeeld diefstal of ongewenste aanwezigheid) achteraf vast te kunnen stellen wie de daders waren en het wordt gebruikt voor toegangscontrole. We raden leerlingen aan geen waardevolle spullen en/of kleding mee te nemen naar school. Een leerling kan horloges, sieraden, portemonnees en mobiele telefoons in zijn kluisje opbergen. Indien spullen toch kwijtraken, dan is dat het risico van de eigenaar.

De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden. Als er persoonlijke eigendommen zijn verdwenen, dringen wij er bij de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) op aan hiervan aangifte bij de politie te doen en tevens de schoolleiding te informeren. Leerlingen kunnen een kluisje huren. De huur van een kluisje is € 10,-. Indien de kluis in goede staat blijft en het originele sleuteltje retour wordt gegeven aan het eind van het schooljaar, ontvangt men de borg van €10 terug. Wanneer daar aanleiding toe is, kunnen de kluisjes door de schoolleiding worden gecontroleerd. Op verzoek van de school kan de politie een preventieve kluisjescontrole uitvoeren.

Je veilig voelen is voor de leerling, ouder en docent een basisbehoefte

Privacy

Wij proberen de privacy van alle leerlingen en collega’s te garanderen. Het is dan ook verboden om binnen de school beeld- of geluidsopnames te maken. We gaan uit van het principe dat foto’s gebruikt mogen worden voor onze eigen publiciteit (website, publicaties en portretten in de school). Ouder(s)/verzorger(s) kunnen echter schriftelijk kenbaar maken dat zij niet wensen dat de beeltenis van hun kind(eren) op enigerlei wijze openbaar wordt gemaakt. Op het moment dat de leerling wordt ingeschreven wordt er om toestemming gevraagd. Als er geen schriftelijk bezwaar tot openbaar maken van de beeltenis bij de directie ligt, gaan wij ervan uit dat de foto’s voor onze eigen publiciteit gebruikt mogen worden.

Gegevensverzameling

De school kan gegevens die ouder(s)/verzorger(s) verstrekken aan school, alsmede testen en toetsgegevens om drie redenen verwerken:

Pestprotocol

In het pestprotocol van HPC Centrum staat welke procedure de school doorloopt als er een pestgeval is in de school. Wanneer één of meer leerlingen één of meerdere klasgenoten structureel psychisch en/of fysiek mishandelen spreken we van pesten. Bij het aanpakken van pesten is het belangrijk om alle betrokkenen erbij te betrekken: de pester, het gepeste kind, de zwijgende middengroep, de docent(en) en de ouders. In het pestprotocol van HPC Centrum is de procedure in te zien.

Sociale veiligheid

Naast het pestprotocol besteedt HPC Centrum veel aandacht aan Sociale veiligheid. Deze wordt gemonitord met behulp van diverse platformen en tools.  Ook bij het waarborgen van sociale veiligheid worden diverse programma’s en middelen ingezet: Goldstein, SOVA, Social Media lessen. Daarnaast is binnen de programma’s van alle vakken structureel aandacht voor samenwerken en reflectie voor leerlingen. Ouders en leerlingen worden gevraagd om Leerling- en ouderenquêtes via PROZO en SAQI in te vullen om te monitoren hoe veilig zij zich voelen. Daarnaast hanteert de school een RIE, een Risico Inventarisatie Evaluatie. Hierdoor worden risicovolle situaties op voorhand geconstateerd en voorkomen.

Leerlingenraad

Uit elke klas is er één leerling vertegenwoordiger in de leerlingenraad. In een vergadering wordt gesproken over wat de leerlingen belangrijk vinden op school. De leerlingen vertellen na elke vergadering in hun eigen mentorklas wat er is besproken. Ze stellen dan ook vragen om erachter te komen wat de rest van de klas van een bepaald onderwerp vindt. Bijvoorbeeld: willen jullie dit jaar weer een schoolfeest? Zo weten de docenten en het management wat de leerlingen belangrijk vinden en wat de leerlingen graag willen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen meedenken over wat er op school gebeurt, hoe wij samen de school nog beter en leuker kunnen maken.

Richtlijn Gezondere Kantine

Het Praktijk College Centrum beschikt over een omgeving waar gezond eten gemakkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van onze leerlingen.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en tijdens onze horeca lessen gezond is (conform de richtlijnen gezondere kantines). Op onze school leren de leerlingen over gezond eten en drinken en het maken van gezonde keuzes hierbij. In de kantine kunnen zij dit in de praktijk brengen. Zo ontmoeten theorie en praktijk elkaar. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines  en de factsheet gezondere kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

We maken hiermee de gezonde keuze de gemakkelijke keuze. Onze kantine heeft het volgende basisaanbod.

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan

Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, snacks, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod én voor het aanbod in eventuele automaten. Betere keuzes zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

De gezonde producten zijn zichtbaar voor de leerlingen (binnen het gezichtsveld), zodra zij bij de counter staan.

De kantine hanteert onderstaande drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes
  2. Op de opvallende plaatsen (op de counter/balie) liggen alleen betere keuzes
  3. De verschillende gezonde keuzemogelijkheden die bij de kassa worden aangeboden, bestaan uit alleen betere keuzes.
    In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar. We bieden een watertappunt (gratis) in de kantine, water bij de wasbakken in de lokalen of betaalde flesjes water in de kantine .

De gouden schoolkantineschaal

Wij hebben de gouden schoolkantineschaal behaald. Dit houdt in dat de kantine in elke aangeboden productgroep minstens één betere keuze aanbiedt: