HPC Charlois

Uitstroom en doorstroom

Om de resultaten van het onderwijsleerproces inzichtelijk te maken worden de uitstroom en doorstroomgegevens van HPC Charlois nauwkeurig geregistreerd. In grote lijnen stroomt 10% van de leerlingen door naar vervolgonderwijs en gaat 5% van de leerlingen een leren/werken opleiding volgen. De overige 85% gaat het arbeidsproces in. Alle gegevens van de uitstroom en doorstroom van de leerlingen zijn hier in te zien. Een overzicht van waar onze leerlingen – nadat ze HPC Charlois hebben verlaten – naar toe gaan.

Handig zeg! Alle specifieke zaken betreft HPC Charlois vind je op deze pagina mooi bij elkaar.

Onderwijsprogramma onderbouw

Om er zeker van te zijn dat iedere onderbouwklas hetzelfde traject aflegt, is een programma van onderwijs opgesteld. Zo worden de leerlingen stap voor stap alle onderdelen bijgebracht die in het programma beschreven staan. Op HPC Charlois wordt constant gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van onderwijsprogramma’s voor de leerlingen. Hiervoor bestaan diverse werkgroepen. Binnen deze werkgroepen werken docenten en onderwijsassistenten van diverse richtingen samen aan de programma’s. Hiermee zorgen we voor afstemming onderling en is vakoverstijgend werken gewaarborgd. Nieuwsgierig naar de programma’s van onderwijs?

Onderwijsprogramma klas 1 2017-2018

Onderwijsprogramma klas 2 2017-2018

Veiligheid op HPC Charlois

In het pestprotocol van HPC Charlois staat welke procedure de school doorloopt als er een pestgeval is in de school. Wanneer één of meer leerlingen één of meerdere klasgenoten telkens weer psychisch of fysiek mishandelen spreken we van pesten. Bij het aanpakken van pesten is het belangrijk om alle betrokkenen erbij te betrekken: de pester, het gepeste kind, de zwijgende middengroep, de docent(en) de ouders. In het pestprotocol van HPC Charlois is de procedure in te zien.

Naast het pestprotocol besteedt HPC Charlois veel aandacht aan Sociale veiligheid. Deze wordt gemonitord met behulp van diverse platformen en tools.  Ook bij het waarborgen van sociale veiligheid worden diverse programma’s en middelen ingezet: Goldstein, SOVA, Social Media lessen, M5 (lees meer). Daarnaast is binnen de programma’s van alle vakken structureel aandacht voor samenwerken en reflectie voor leerlingen. Ouders en leerlingen worden gevraagd om Leerling- en ouderenquêtes via PROZO en SAQI in te vullen om te monitoren hoe veilig zij zich voelen. Daarnaast hanteert de school een RIE, een risico inventarisatie evaluatie. Hierdoor worden risicovolle situaties op voorhand geconstateerd en voorkomen.

Leer de leerlingen nooit om niet boos te zijn, maar leer ze hoe met boosheid om te gaan

Lestijden

1. 08:30 – 09:20 uur
2. 09:20 – 10:10 uur
PAUZE 10:10 – 10:25 uur
3. 10:25 – 11:15 uur
4. 11:15 – 12:05 uur
PAUZE 12:05 – 12:35 uur
5. 12:35 – 13:25 uur
6. 13:25 – 14:15 uur
7. 14:15 – 15:05 uur
8. 15:05 – 15:55 uur
9. 15:55 – 16:45 uur
Donderdag:
5e uur: 12:05 – 12:55
Daarna leerlingen lesvrij!
Note: de bel gaat in de pauzes VIJF minuten voor aanvang van de les zodat leerlingen op tijd in de les kunnen zijn.

Onderwijstijd

Geplande lestijd

Klas 1 1100

Klas 2 1100

Klas 3 1200

Klas 4 1100

Klas 5 1320

Geen tussenuren voor klas 1 tot en met 5.

Uitval zoveel als mogelijk beperkt.

Lessen worden opgevangen.

Gegevensverzameling

De school kan gegevens die ouder(s)/verzorger(s) verstrekken aan school, alsmede testen toetsgegevens om drie redenen verwerken:

Kwaliteitszorg

Het Praktijkcollege Charlois wil leerlingen begeleiden naar een baan in de maatschappij die het best bij hen past en het meest recht doet aan hun talenten.

Via Kwaliteitszorg wil HPC Charlois bereiken dat goede dingen nog beter worden. Hiervoor is feedback van zowel leerlingen en ouders als de input van medewerkers nodig. Vandaar dat er met regelmaat evaluatieonderzoeken worden gehouden. Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken worden verbeterplannen opgesteld. Daarnaast wordt intern met de PDCA-cyclus gewerkt en wordt dus regelmatig geevalueerd en verbeteracties ingezet.

Onze cijfers van zowel ouders, leerlingen als medewerkers zijn gemiddeld goed. Prettig is dat ouders en leerlingen positief over de school oordelen, blijkens de resultaten van de tevredenheidsenquêtes die elke twee jaar worden afgenomen.

In het nieuwe toezichtskader van de onderwijsinspectie wordt gekeken naar de onderstaande indicatoren:

Resultaat oudertevredenheid
1. Schoolgebouw
2. Toezicht
3. Schoolcultuur
4. Missie
5. Docentengedrag
6. Begeleiding
7. Veiligheid
8. Informatie
9. Contact ouders
10. Omgaan met elkaar