HPC Zuidwijk

Fase-onderwijs
Op HPC Zuidwijk  werken we niet in leerjaren, maar in fasen. We hebben drie fasen die door alle leerlingen, van 12 tot 18 jaar, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau worden doorlopen.

Als je op onze school start, start je in de eerste fase; de zelfredzaamheidsfase. Jij leert hoe je voor jezelf en voor anderen moet zorgen.  Je leert koken, wassen, strijken, schoonmaken, hoe je met geld moet omgaan en hoe je bijvoorbeeld een fietsband moet plakken. Ook besteden we veel tijd en  aandacht aan Nederlands en rekenen. Samen met je mentor en docenten breng je jouw leerdoelen onder woorden om zo het beste uit jezelf naar boven te halen.
Tijdens deze fase loop je per schooljaar vier weken stage in de school en één week een maatschappelijke stage. Deze fase duurt ongeveer twee schooljaren.

De tweede fase, de beroepsoriëntatiefase, is een ontdekkingstocht naar wat jij leuk vindt en welke vakken jou het meest aanspreken: detailhandel, zorg & welzijn, detailhandel of techniek. Waar wil jij je beroep van maken?  Door de lessen op school te combineren met een stage buiten de school kun jij die keuze maken. Deze fase duurt ongeveer één schooljaar.

In de derde fase, de beroepsgerichte fase, ga je aan de slag in de richting van jouw keuze. In deze fase kun je branchecertificaten halen, zoals het VCA-diploma, het vorkheftruck certificaat of het bedieningsassistent-certificaat. Tijdens deze laatste fase begeleiden we je naar een passende werkplek of helpen we je naar een vervolgopleiding.  Tijdens deze fase loop je twee, drie of vier dagen stage buiten de school. Deze fase duurt twee of drie schooljaren.

Keuzevrijheid
In het praktijkonderwijs werken we aan de vier domeinen: Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. Deze vier domeinen komen terug in een aantal vaste theorie- en praktijkvakken. We hebben ook keuze-uren. Jij beslist dan welke lessen je wilt volgen. Denk maar eens aan theorielessen voor je bromfietscertificaat, leren programmeren, vloggen of extra lessen Nederlands of rekenen.

Altijd duidelijk wanneer je les hebt. Ouders weten zo precies wanneer je thuis hoort te komen.

Rooster
Het rooster van HPC Zuidwijk is een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat alle leerlingen van 08.30 uur tot 14.30 uur op school zijn, waarbij alle leerlingen starten en eindigen bij hun mentor.

Lestijden:

Mentor – halfuur               08.30 – 09.00 uur

1e uur                                   09.00 – 09.45 uur

2e uur                                   09.45 – 10.30 uur

Kleine pauze                      10.30 – 10.45 uur

3e uur                                   10.45 – 11.30 uur

4e uur                                   11.30 – 12.15 uur

Grote pauze                      12.15 – 12.45 uur

5e uur                                   12.45 – 13.30 uur

6e uur                                   13.30 – 14.15 uur

Mentor – kwartier           14.15 – 14.30 uur

Wij kennen geen tussenuren en proberen lesuitval zoveel mogelijk te minimaliseren. De roosterwijzigingen zijn te vinden op de website.

Uitstroom
In het schooljaar 2017-2018 zag de uitstroom van HPC Zuidwijk er als volgt uit:

Leerlingenraad
Onze leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Met elkaar denken ze na over zaken zoals feesten, de kantine, de invulling van keuze-uren, de inrichting van de school en zaken die de leerlingen zelf belangrijk vinden om binnen de school terug te zien. Verder zijn ze de stem van alle leerlingen en gaan ze in gesprek met hun schoolgenoten zodat klachten, ideeën en actuele zaken besproken kunnen worden tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.

Dus houd jij van meedenken, dingen organiseren en doen……. Dan zou jij een van onze nieuwe vertegenwoordigers in de leerlingenraad kunnen zijn!

Veiligheidsbeleid
In onze school vinden we veiligheid erg belangrijk voor zowel de leerlingen als de medewerkers. Daarom hebben we verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. De belangrijkste afspraken en protocollen zijn opgenomen in de schoolveiligheidsgids van HPC Zuidwijk. Dit document ligt ter inzage bij de directie en is tevens in te zien op onze website.

Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze school zorgt door middel van verschillende zaken voor deze veiligheid. Ook heeft de school een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een medewerker van de school bij wie leerlingen vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken kunnen bespreken.

Je veilig voelen is voor de leerling, ouder en docent een basisbehoefte.

Privacy
Wij proberen de privacy van alle leerlingen en collega’s te garanderen. Het is dan ook verboden om binnen de school beeld- en geluidsopnames te maken. We gaan uit van het principe dat foto’s gebruikt mogen worden voor onze eigen publiciteit (website, publicaties en portretten in de school). Ouder(s)/verzorger(s) kunnen echter schriftelijk kenbaar maken dat zij niet wensen dat de beeltenis van hun kind(eren) op enigerlei wijze openbaar wordt gemaakt. Op het moment dat de leerling wordt ingeschreven wordt er om toestemming gevraagd. Als er geen schriftelijk bezwaar tot openbaar maken van de beeltenis bij de directie ligt, gaan wij ervan uit dat de foto’s voor onze eigen publiciteit gebruikt mogen worden.

De zorg op onze school
Een goed pedagogisch klimaat bevordert het welbevinden van onze leerlingen. Dat welbevinden is onze zorg, wat tot uitdrukking komt in onze manier van leerlingbegeleiding. Bij ons sta jij centraal als mens en individu, maar ook als lid van een grotere groep. Bij jouw groei naar volwassenheid bieden wij steun waar dat mogelijk is. De centrale figuur in de begeleiding is de mentor. De mentor is  het eerste aanspreekpunt van de leerling en de ouders/verzorgers. De mentor kan ondersteuning krijgen van verschillende andere professionals die ook werkzaam zijn bij ons op school. De belangrijkste professionals van de leerling zijn de ouders. Met zijn allen proberen we het optimale voor jou te realiseren.

Onderwijstijd
Scholen voor praktijkonderwijs moeten minimaal 1000 klokuren onderwijs verzorgen aan ieder leerjaar. Hieronder is te zien hoeveel klokuren onderwijs HPC Zuidwijk in 2018-2019 heeft verzorgd:

Onze leerlingen hebben geen tussenuren. Als een docent ziek of afwezig is, wordt de les overgenomen door een andere docent. Lesuitval wordt zoveel als mogelijk beperkt.

Gegevensverzameling
De school kan gegevens die ouder(s)/verzorger(s) verstrekken aan school, alsmede testen toetsgegevens om twee redenen verwerken:

Kwaliteitszorg
HPC Zuidwijk wil leerlingen begeleiden naar een baan die het best bij hen past en het meest recht doet aan hun talenten.

Via Kwaliteitszorg wil HPC Zuidwijk bereiken dat goede dingen nog beter worden. Hiervoor is feedback van zowel leerlingen en ouders als de input van medewerkers nodig. Vandaar dat er met regelmaat evaluatieonderzoeken worden gehouden. Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken worden verbeterplannen opgesteld. Daarnaast wordt intern met de PDCA-cyclus gewerkt en wordt dus regelmatig geëvalueerd en verbeteracties ingezet.

Onze cijfers van zowel ouders, leerlingen als medewerkers zijn gemiddeld goed.
Prettig is dat ouders en leerlingen positief over de school oordelen, blijkens de resultaten van de tevredenheidsenquêtes die elk jaar worden afgenomen.

In het nieuwe toezichtkader van de onderwijsinspectie wordt gekeken naar de diverse indicatoren. Uit de oudertevredenheidsenquête en de medewerkerstevredenheidsenquête van 2017-2018 blijkt dat zowel ouders als medewerkers vinden dat wij goed op weg zijn.