HPC Zuidwijk

Fase-onderwijs
Op HPC Zuidwijk werken we niet in leerjaren, maar in fasen. We hebben drie fasen die door alle leerlingen, van 12 tot en met 18 jaar, in hun eigen tempo en op hun eigen niveau worden doorlopen.

Keuzevrijheid
In het praktijkonderwijs werken we aan de vier domeinen: Wonen, Werken, Vrije Tijd en Burgerschap. Deze vier domeinen komen terug in een aantal vaste theorie- en praktijkvakken. We hebben ook keuze-uren. Jij beslist dan welke lessen je wilt volgen. Denk maar eens aan theorielessen voor je bromfietscertificaat, leren programmeren, vloggen of extra lessen Nederlands of rekenen.

Altijd duidelijk wanneer je les hebt. Ouders weten precies wanneer je thuis hoort te komen.

Rooster
Het rooster van HPC Zuidwijk is een vijf-gelijke-dagen-model. Dit betekent dat alle leerlingen van 08:30 uur tot 14:45 uur op school zijn, waarbij alle leerlingen starten en eindigen bij hun mentor.

Lestijden

1e uur 08:30 – 09:15 uur
2e uur 09:15 – 10:00 uur
3e uur 10:00 – 10:45 uur
Kleine pauze 10:45 – 11:00 uur
4e uur 11:00 – 11:45 uur
5e uur 11:45 – 12:30 uur
Grote pauze 12:30 – 13:00 uur
6e uur 13:00 – 13:45 uur
7e uur 13:45 – 14:30 uur
Mentorkwartier 14:30 – 14:45 uur

Wij kennen geen tussenuren en proberen lesuitval zoveel mogelijk te minimaliseren. De roosterwijzigingen zijn te vinden in Magister.

Uitstroom
Om de resultaten van het onderwijsleerproces inzichtelijk te maken, worden de uitstroom- en doorstroomgegevens van HPC Zuidwijk nauwkeurig geregistreerd. De uitstroompercentages waren in het schooljaar 2021-2022 als volgt:

Leerlingenraad
Onze leerlingenraad is een groep enthousiaste vertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van onze school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op de school. Met elkaar denken ze na over zaken zoals feesten, de kantine, de invulling van keuze-uren, de inrichting van de school en zaken die de leerlingen zelf belangrijk vinden om binnen de school terug te zien. Verder zijn ze de stem van alle leerlingen en gaan ze in gesprek met hun schoolgenoten zodat klachten, ideeën en actuele zaken besproken kunnen worden tijdens de vergaderingen van de leerlingenraad.

Dus houd jij van meedenken, dingen organiseren en doen……. Dan zou jij een van onze nieuwe vertegenwoordigers in de leerlingenraad kunnen zijn!

Veiligheidsbeleid
In onze school vinden we veiligheid erg belangrijk voor zowel de leerlingen als de medewerkers. Daarom hebben we verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. De belangrijkste afspraken en protocollen zijn opgenomen in de schoolveiligheidsgids van HPC Zuidwijk. Dit document ligt ter inzage bij de directie en is tevens in te zien op onze website.

Leerlingen zitten op school om te leren. Ze zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Onze school zorgt door middel van verschillende zaken voor deze veiligheid. Ook heeft de school een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon is een medewerker van de school bij wie leerlingen vertrouwelijke zaken en persoonlijke problemen met betrekking tot schoolse zaken kunnen bespreken.

Privacy
Wij proberen de privacy van alle leerlingen en collega’s te garanderen. Het is dan ook verboden om binnen de school beeld- en geluidsopnames te maken. We gaan uit van het principe dat foto’s gebruikt mogen worden voor onze eigen publiciteit (website, publicaties en portretten in de school). Ouder(s)/verzorger(s) kunnen echter schriftelijk kenbaar maken dat zij niet wensen dat de beeltenis van hun kind(eren) op enigerlei wijze openbaar wordt gemaakt. Op het moment dat de leerling wordt ingeschreven wordt er om toestemming gevraagd. Als er geen schriftelijk bezwaar tot openbaar maken van de beeltenis bij de directie ligt, gaan wij ervan uit dat de foto’s voor onze eigen publiciteit gebruikt mogen worden.

De zorg op onze school
Een goed pedagogisch klimaat bevordert het welbevinden van onze leerlingen. Dat welbevinden is onze zorg, wat tot uitdrukking komt in onze manier van leerlingbegeleiding. Bij ons sta jij centraal als mens en individu, maar ook als lid van een grotere groep. Bij jouw groei naar volwassenheid bieden wij steun waar dat mogelijk is. Jouw centrale figuur in je begeleiding is je mentor. Jouw mentor is je eerste aanspreekpunt voor jou en je ouders/verzorgers. De mentor kan ondersteuning krijgen van verschillende andere professionals die ook werkzaam zijn bij ons op school. De belangrijkste professionals van de leerling zijn de ouders. Met zijn allen proberen we het optimale voor jou te realiseren.

Onderwijstijd
Scholen voor praktijkonderwijs moeten aan elk leerjaar minimaal 1000 klokuren onderwijs verzorgen. Hieronder is te zien hoeveel klokuren onderwijs HPC Zuidwijk in 2022-2023 heeft verzorgd.

De gemaakte klokuren in schooljaar 2022-2023:

Onze leerlingen hebben geen tussenuren. Als een docent ziek of afwezig is, wordt de les overgenomen door een andere docent. Lesuitval wordt zoveel als mogelijk beperkt.

Gegevensverzameling
De school kan gegevens die ouder(s)/verzorger(s) verstrekken aan school, alsmede toets- en testgegevens om drie redenen verwerken:

Kwaliteitszorg
HPC Zuidwijk wil leerlingen begeleiden naar een baan die het best bij hen past en het meest recht doet aan hun talenten.

Via Kwaliteitszorg wil HPC Zuidwijk bereiken dat goede dingen nog beter worden. Hiervoor is feedback van zowel leerlingen en ouders als de input van medewerkers nodig. Vandaar dat er met regelmaat evaluatieonderzoeken worden gehouden. Naar aanleiding van de resultaten van de onderzoeken worden verbeterplannen opgesteld. Daarnaast wordt intern met de PDCA-cyclus gewerkt en wordt dus regelmatig geëvalueerd en verbeteracties ingezet.

Onze cijfers van zowel ouders, leerlingen als medewerkers zijn gemiddeld goed. Prettig is dat ouders en leerlingen positief over de school oordelen, blijkens de resultaten van de tevredenheidsenquêtes die elk jaar worden afgenomen.