Missie en visie

HPC Rotterdam ontleent haar missie in de eerste plaats aan de missie van LMC VO. Deze missie geeft aan dat zij werkt op basis van een interconfessionele en algemeen bijzondere grondslag. LMC VO biedt onderwijs dat goed aansluit op het ontwikkelingsniveau van haar leerlingen en stelt hen in staat een eigen plaats te verwerven in de maatschappij. Zij streeft naar het hoogste leerrendement voor iedere leerling.

LMC-VO streeft er niet alleen naar om het beste uit haar leerlingen te halen, maar past haar principes ook toe op haar personeel. Ook medewerkers worden gestimuleerd om hun talenten te verzilveren. Voortdurende educatie staat hoog in het vaandel.

Missie en visie LMC-VO
LMC Voortgezet Onderwijs zet zich met haar 23 kleinschalige scholen in voor de ontwikkeling van haar leerlingen tot gelukkige, verantwoordelijke en respectvolle jongeren die goed zijn voorbereid op de volgende stap in hun (school)carrière. LMC-VO wil haar leerlingen helpen zichzelf optimaal te ontplooien. De scholen faciliteren dit persoonlijke groeiproces in de richting die bij de leerling past, met uitdagend en kwalitatief goed onderwijs.

Eén van de onderscheidende kenmerken van LMC-VO is de veelzijdigheid van de scholen en van hun leerlingenpopulaties. De scholen zijn herkenbaar aan de gekozen profilering dat is uitgewerkt tot een heldere onderwijsvisie. Er is ruimte en aandacht voor verschillen in achtergronden, interesses en karakters, wat als een goede bodem dient voor de ontwikkeling van de leerling. LMC-scholen zijn zich bewust van de (veranderingen in de) omgeving waarbinnen de leerling zijn of haar groei doormaakt. Zij spelen in op kansen, maar zetten ook samenwerkingsverbanden op met bedrijven of instellingen. Allianties met partners uit de regio stellen leerlingen in staat om het geleerde te laten ervaren. Dit gebeurt binnen de relatieve kleinschaligheid van de LMC-scholen. Deze eigenschap maakt namelijk voor veel leerlingen, maar ook voor ouders/verzorgers en voor docenten, het verschil. De leerling vindt al snel zijn of haar weg binnen de school en weet bij wie hij of zij moet zijn bij vragen. Iedereen kent elkaar en op alle scholen vinden we intensief contact met ouders/verzorgers erg belangrijk.

Docenten spelen in op de leefwereld van de leerling en op zijn of haar manier van leren. Differentiatie in de klas helpt iedere leerling om op zijn of haar niveau en tempo de leerdoelen te behalen. Door dit persoonlijke onderwijs krijgt de leerlingen al doende besef van zichzelf als individu, inclusief zijn of haar passies en talenten, maar ook als lid van een groep. Dit is onmisbaar voor de verdere ontwikkeling.

Om de missie te volbrengen, is voor LMC-VO een gezonde organisatiecultuur en een optimale bedrijfsvoering van groot belang. LMC-VO heeft voor ogen dat scholen één belangrijke eigenschap in de cultuur delen: de wil om zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie, zowel op het niveau van de individuele school als op het niveau van de scholen gezamenlijk. De kleinschaligheid stelt scholen beter in staat om te reflecteren, te verbeteren en te vernieuwen. Bovendien is kennisuitwisseling, samenwerking en ondersteuning tussen de scholen onderling en het bestuur vanuit de kleinschaligheid vanzelfsprekender en productiever. De scholen zijn eerder effectief in een (individueel en collectief) cyclisch model van doen – bezinnen – denken – beslissen en daarmee slagvaardiger dan in een meer grootschalige setting. Tegelijkertijd moedigt LMC-VO het aan dat personeelsleden eigen oplossingen en vondsten aandragen, ook als die soms van de gangbare regels en voorschriften afwijken. LMC-VO wil medewerkers juist stimuleren om te putten uit eigen oplossingen en benaderingen die een wezenlijke bijdrage leveren aan het volbrengen van de missie. Zij beschikken daarmee over een professionele ruimte waar zij naar eigen inzicht waardevolle invulling aan kunnen geven, al dan niet met ondersteuning vanuit de school zelf of vanuit het stafbureau. Deze creatieve houding werkt bovendien aanstekelijk voor onze leerlingen.

Naast aantrekkelijk, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs bieden voor leerlingen uit Rotterdam e.o. wil LMC-VO haar marktpositie van 9000 leerlingen heroveren. Dat betekent een totale groei met 1000 leerlingen. Het aantal van 9000 is nodig om bij een setting van relatief kleinschalige scholen een gezonde bedrijfsvoering te kunnen voeren waarbinnen kwalitatief goed onderwijs blijvend wordt geleverd. De missie zal eind 2023 volbracht worden langs zeven strategische pijlers die richting geven voor de scholen. Deze pijlers zijn, op volgorde van belangrijkheid:

  1. De pedagogisch-didactische basis meer dan op orde (kwaliteit);
  2. De waardevolle relatie van de scholen met het PO;
  3. Het portfolio bestaat uit 24 unieke, kleinschalige scholen;
  4. De optimale doorstroom naar MBO/HBO/WO;
  5. De toegevoegde waarde van het merk LMC-VO voor de scholen;
  6. De herkenbare positie van de school voor ondernemers en de buurt;
  7. De strategische inrichting van scholengroepen.

Een uitgebreide versie van de missie en visie en de zeven pijlers is na te lezen op https://www.lmc-vo.nl/over-ons/missie-en-visie

Missie en visie HPC Rotterdam

HPC Rotterdam stelt als visie dat de jongeren, na het doorlopen van het praktijkonderwijs, zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Zij zijn in staat zelfstandig te wonen, te werken, hun vrije tijd zinvol te besteden en zij zijn een volwaardig deelnemer in de samenleving. Om dit te kunnen, moeten de jongeren zowel algemene (sociale) vaardigheden als beroepsspecifieke vaardigheden ontwikkelen.

HPC Rotterdam gaat uit van de talenten van de jongeren en daagt hen uit de eigen mogelijkheden van zelfstandigheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfredzaamheid te ontwikkelen en volledig te leren gebruiken.

HPC Rotterdam realiseert haar visie door systematisch en doelgericht te werken aan individuele leertrajecten. Vanuit onze missie voeren wij gesprekken met de jongeren om te bepalen wat iedere jongere nodig heeft om zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. Daarnaast hebben wij oog voor wat de maatschappij van mensen en jongeren vraagt. Op basis daarvan stemmen wij ons onderwijs af op de huidige eisen voor een volwaarde deelname aan de samenleving. Om ervoor te zorgen dat de jongeren optimaal leren en presteren, richten alle medewerkers van HPC Rotterdam het leerproces zo effectief, uitdagend, stimulerend en betekenisvol mogelijk in. Daarvoor is het nodig stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden om die doelen te bereiken.

HPC Rotterdam is een netwerkschool. Wij staan open voor de wereld buiten de school. Waar nodig betrekken de scholen hier externe partijen bij, zoals gemeenten en deskundigen, en zetten wij ons proactief in om het beleid passend te houden. Daarnaast blijven wij in gesprek met de omgeving; met werkgevers, met ouders en met maatschappelijke organisaties om zicht te krijgen op wat de leerling nodig heeft om in de maatschappij te kunnen (blijven) functioneren en er zorg voor te dragen dat de jongeren goed terecht komen.