Klachten

Hoewel wij er alles aan doen om te zorgen dat jij je goed voelt op school, kan het gebeuren dat jij of je ouders/verzorgers ontevreden of bezorgd zijn. Wij willen dan graag weten wat er speelt. Dit geldt natuurlijk ook als het wel goed gaat, maar zeker ook wanneer het niet goed gaat.

Klacht bespreken met mentor of schoolleiding
Misschien ben jij of zijn je ouders/verzorgers het niet eens met iets wat zich op school voordoet. Dit kun je dan het beste eerst met je mentor of met een betrokken docent bespreken. Als dat niet voldoende is, kun je een klacht indienen bij de schoolleiding. We doen bij de behandeling van je klacht ons best om een oplossing te vinden die voor iedereen het beste is.

Klacht bij bestuur of landelijke commissie
Als jij of je ouders/verzorgers het oneens zijn met de afhan­deling van de klacht door de schoolleiding, kan de klacht worden ingediend bij het College van Bestuur van de school of bij de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs.

Wanneer jij of je ouders/verzorgers een klacht bij het bestuur van de school indienen, kun je nadat je de beslissing van het bestuur hebt ontvan­gen, de klacht alsnog bij de Landelijke Klachten­commissie indienen.

Vertrouwenspersonen
Voordat jij of je ouders een klacht indienen bij het Bestuur of bij de Landelijke Klachtencommissie is het altijd mogelijk om contact op te nemen met een van de vertrouwenspersonen van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs. De vertrouwenspersonen zijn het aanspreekpunt voor klachten en bekijken of er via bemiddeling een oplossing voor je probleem te vinden is. Ook kunnen de vertrouwenspersonen jou of je ouders begeleiden bij het indienen van een klacht.

De vertrouwenspersonen van LMC zijn:

De vertrouwenspersonen zijn telefonisch te bereiken via 088 562 86 87. Er volgt een keuzemenu, waarna de lijn direct wordt doorverbonden met mevrouw Külcü of de heer Akkerman.

Contactgegevens bestuur
College van Bestuur van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs
Postbus 3081
3003 AB Rotterdam

Contactgegevens Landelijke Klachtencommissie
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs
Postbus 85191
3508 AD Utrecht

De tekst van de klachtenregeling ligt bij de schoolleiding en kun je daar bekijken. Dat kan ook hier via de website van de Stichting LMC Voortgezet Onderwijs.

Vertrouwensinspecteurs
Bij de Inspectie van het Onderwijs werken vertrouwensinspecteurs. Wanneer je op school te maken krijgt met ernstige gebeurtenissen, zoals lichamelijk geweld, grove pesterijen, seksuele intimidatie, seksueel misbruik, extremisme of radicalisering kun je dat voorleggen aan een vertrouwensinspecteur. Een vertrouwensinspecteur kan jou informeren en adviseren. Ook kan hij of zij jou en je ouders/verzorgers begeleiden bij het indienen van een formele klacht en bij het doen van aangifte. De vertrouwensinspecteurs zijn op werkdagen tijdens kantooruren te bereiken via het Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs.

Het telefoonnummer van het Centraal meldpunt vertrouwensinspecteurs is 0900 111 31 11 (lokaal tarief).