Verwijdering van school

De school kan overgaan tot definitieve verwijdering indien er sprake is van (één van de) redenen die ten grondslag liggen aan een verwijdering, zoals:

Bij ernstige of herhaaldelijke overtreding van de schoolregels kan een leerling met opgaaf van reden(en) worden geschorst. Bij zodanige overtreding van de schoolregels, dat verdere deelname van de leerling aan het door de school geboden onderwijs niet gewenst of uitgesloten wordt geacht, kan men overgaan tot een definitieve verwijdering van deze leerling. De procedure dient uitgevoerd te worden conform het leerlingenstatuut van LMC voortgezet onderwijs.

Wangedrag
Verwijdering wegens wangedrag is een ‘ordemaatregel. Het schoolbestuur kan zelf beslissen of en welke ordemaatregel wordt opgelegd. De school moet wel zorgvuldig handelen en de juiste procedures volgen.

Handelingsverlegenheid
Als de reden voor verwijdering is dat de school niet de ondersteuning kan bieden die de leerling nodig heeft, moet de school in elk geval onderzocht hebben wat de ondersteuningsbehoefte van de leerling is en of de school daar zelf aan kan voldoen. De ondersteuningsmogelijkheden van de school staan beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Kan de school de benodigde ondersteuning zelf niet bieden, dan moet zij een andere passende onderwijsplek voor de leerling vinden. Dit wordt de zorgplicht genoemd. Tot slot kan verwijdering ook plaatsvinden wanneer een leerling een klas twee keer heeft moeten doubleren en dat volgens de schoolregels niet is toegestaan of omdat de leerling handelt in strijd met de grondslag van de school.

De verwijderingsprocedure
Voor de verwijderingsprocedure gelden strikte wettelijke eisen die per onderwijssector verschillen. Het maakt ook verschil of het gaat om openbaar of bijzonder onderwijs. In het openbaar onderwijs is bij een verwijderingsbesluit naast de onderwijswetgeving ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing.

In alle gevallen geldt het volgende:
•    De beslissing tot verwijdering wordt in beginsel genomen door het schoolbestuur;
•    De beslissing over de verwijdering wordt schriftelijk medegedeeld aan de ouders, met de redenen erbij vermeld;
•    In deze schriftelijke mededeling wordt ook vermeld hoe tegen de beslissing bezwaar kan worden gemaakt;
•    Een leerling kan voorafgaand aan een verwijdering voor ten hoogste één week geschorst worden;
•    Voordat wordt besloten tot verwijdering heeft de school er voor gezorgd dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Daarnaast zijn er ook nog aanvullende bepalingen voor het praktijkonderwijs. Lees daar hier meer over.

Bezwaar maken
Ouders kunnen binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken bij het schoolbestuur tegen het verwijderingsbesluit of tegen de schriftelijke mededeling van de school dat zij van plan is de leerling te verwijderen. Het schoolbestuur moet binnen vier weken beslissen op dat bezwaar. Als ouders naast het bezwaar ook een geschil hebben voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs, neemt het schoolbestuur pas een beslissing op bezwaar nadat de Commissie een oordeel heeft uitgesproken. ​Daarnaast zijn er ook nog aanvullende bepalingen per onderwijssector. Deze zijn te vinden op www.onderwijsgeschillen.nl

Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO)
Geschillen over de definitieve verwijdering van een leerling kunnen worden voorgelegd aan de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Er hoeft nog geen sprake te zijn van een verwijderingsbeslissing. Het kan ook een geschil zijn doordat de school de leerling niet meer toelaat, omdat de school niet meer weet hoe ze moet handelen. De GPO is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. De Commissie is zó samengesteld dat zij beschikt over (ortho)pedagogische, psychologische, onderwijskundige, maatschappelijke, bestuurlijke, juridische en medische deskundigheid.

Het geschil moet worden voorgelegd binnen zes weken na de (voorgenomen) verwijderingsbeslissing óf nadat duidelijk werd dat de leerling niet meer welkom is. Als daarnaast bezwaar is gemaakt bij het schoolbestuur, moet het schoolbestuur wachten met zijn beslissing tot zij het oordeel van de GPO heeft ontvangen. De GPO geeft binnen 10 weken een oordeel over het geschil.

Zwaarwegend
De Commissie brengt een advies uit dat niet-bindend is voor het schoolbestuur. Het advies weegt echter wel zwaar. Het bestuur moet schriftelijk aan de ouders en aan de Commissie mededelen wat er met het oordeel wordt gedaan. Als het advies van de Commissie niet wordt gevolgd, moet daarbij de reden worden vermeld.
De Commissie is laagdrempelig: partijen zijn niet verplicht om een advocaat in te schakelen.

Adviezen van de GPO over verwijdering
De Geschillencommissie passend onderwijs toetst inhoudelijk of er voldoende grond is voor de verwijdering en of de verwijderingsprocedure op de juiste manier gevolgd is.
Enkele lijnen in de adviezen over verwijdering:

U vindt hier alle adviezen van de GPO over verwijdering.

Klachtencommissie
Klachten over de gang van zaken rond de verwijdering kunnen worden voorgelegd aan de Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC).  De LKC is ondergebracht bij Onderwijsgeschillen. De school moet dan wel zijn aangesloten bij de LKC. In de schoolgids staat bij welke klachtencommissie de school is aangesloten. De LKC brengt een advies uit aan het schoolbestuur, met daarin een oordeel over de gegrondheid van de klacht. De Commissie kan ook aanbevelingen doen. Het bestuur moet binnen vier weken aan de Commissie en aan de ouders mededelen of zij het oordeel van de klachtencommissie deelt en of zij maatregelen gaat nemen.

Adviezen van de LKC over verwijdering
LKC heeft veel adviezen uitgebracht die (mede) gaan over verwijdering van een leerling.

Enkele lijnen in de adviezen van de LKC:

U vindt hier alle adviezen van de LKC over verwijdering.

Wilt u graag dit nog eens nalezen in een korte versie voor ouders? Dat kan hier.