HPC Centrum

HPC Centrum is een school voor praktijkonderwijs. Dit onderwijs is bedoeld voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die ondersteuning nodig hebben bij het leren. Onze leerlingen krijgen les op hun eigen niveau. In alle lessen wordt er lesgegeven in niveaugroepen. De school bereidt jou voor om zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Elke leerling heeft talent of aanleg en wil dat laten zien.  School wil jou helpen bij het ontdekken en ontwikkelen van jouw talenten. Elke klas heeft een eigen mentor. De mentor stimuleert de werkhouding en geeft advies bij het maken van keuzes. Voor iedere leerling wordt een passende leerroute samengesteld. Dit is noodzakelijk, want iedere leerling is anders en beschikt over andere vaardigheden en talenten. Leerlingen starten bij ons in het eerste leerjaar. Met de adviezen van de basisschool en de uitkomsten van de gesprekken en de toetsen en testen zoeken wij het uitstroomtraject dat het beste bij jou past. Het kan ook zijn dat een leerling instroomt in een hoger leerjaar vanuit een andere school. Ook dan gaan we op zoek naar een passend uitstroomtraject op basis van de adviezen van de vorige school, gesprekken met jou en je ouders/verzorgers en de toetsen en testen die je maakt.

Praktijkvakken
Gedurende het gehele schooljaar kijken we of jij op jouw plek zit. We verzorgen op onze school vier praktijkvakken: Detailhandel & Logistiek, Horeca, Techniek en Facilitair. Aan het eind van het eerste jaar kies je met welke twee praktijkvakken je verder wilt. Aan het einde van het derde jaar maak je een keuze voor je uitstroomrichting. Elke uitstroomrichting heeft een eigen aanpak die zo goed mogelijk aansluit bij jouw mogelijkheden.

Diploma’s & (branche)certificaten
Binnen het praktijkonderwijs besteden we aandacht aan wonen, werken, vrije tijd en burgerschap. Wij bieden jou de mogelijkheid om erkende diploma’s te behalen voor verschillende vakken, zoals Nederlands, rekenen/wiskunde, Engels en burgerschap. Ook kun je erkende branchecertificaten behalen, zoals VCA, heftruck rijden, lassen, werken in de winkel, werken in het magazijn, baliemedewerker en werken in de keuken.

Stages
Stages spelen een zeer belangrijke rol in ons onderwijs. Tijdens jouw stages oefen je wat je hebt geleerd op school en wat je nog meer wil en moet leren. De opbouw van de stages ziet er zo uit:

Tijdens al je stages word je begeleid door de jobcoaches van school. Hij/zij gaat met jou in gesprek om een leuke stage voor je te zoeken en komt regelmatig bij je op stagebezoek om te kijken hoe het met je gaat. Je bespreekt je stage-leerdoelen met je jobcoach. Je kunt verschillende certificaten behalen voor het succesvol doorlopen van je stages. 

Samenwerking
Sinds 2015 zijn er intensieve samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven. Deze samenwerkingsprojecten en TOP Academies vergroten de kans op een betaalde baan. Op school en op de stageplekken kunnen leerlingen erkende diploma’s en certificaten behalen. De ervaring die leerlingen opdoen bij alle stages kan leiden tot een passende betaalde baan. In het vijfde leerjaar wordt er een geleidelijke overstap gemaakt van stage naar werk. Hier spelen onze eigen jobcoaches een belangrijke rol in. Nadat je klaar bent met school blijven we je nog minimaal twee jaar volgen en/of begeleiden. Je kunt ook altijd zelf nog contact opzoeken met je oude jobcoach of met een medewerker van school als je vragen hebt of iets wilt bespreken.

Uitstroom
In het schooljaar 2021-2022 was onze uitstroom als volgt:

Onderwijstijd
Scholen voor praktijkonderwijs moeten aan elk leerjaar minimaal 1000 klokuren onderwijs verzorgen. 

De gemaakte klokuren in schooljaar 2022-2023 waren:

Geen tussenuren
Tussenuren hebben we niet op school. Als een docent ziek of afwezig is, vervangt een andere docent dit lesuur. Dit kun je op school zien op de roosterschermen in de hal en in de kantine. Lesuitval wordt op deze manier zoveel als mogelijk beperkt.

Lestijden

1e uur

08:10 – 08:30 uur (mentorkwartier)

2e uur

08:30 – 09:20 uur

3e uur

09:20 – 10:10 uur

Pauze

10:10 – 10:25 uur

4e uur

10:25 – 11:15 uur

5e uur

11:15 – 12:05 uur

Pauze

12:05 – 12:35 uur

6e uur

12:35 – 13:25 uur

7e uur

13:25 – 14:15 uur

Pauze

14:15 – 14:30 uur

8e uur

14:30 – 15:20 uur

9e uur

15:20 – 16:10 uur


Roosterwijzigingen
Alle lessen worden verzorgd volgens een rooster dat het gehele schooljaar hetzelfde blijft. Soms zijn er wel eens wijzigingen, bijvoorbeeld doordat er culturele of buitenschoolse activiteiten worden georganiseerd.

Wanneer er roosterwijzigingen zijn door onverwachte oorzaken of door oorzaken die bij ons al bekend waren, is dit terug te vinden in Magister. Het is daarom belangrijk dat jij en je ouders/verzorgers dit vaak checken. Ook kan het zijn dat je een brief mee naar huis krijgt. Als het eerste lesuur uitvalt, ontvangen jij en je ouders/verzorgers telefonisch een bericht. We proberen in alle gevallen de les op te laten vangen door een andere docent. 

Programma van Onderwijs
Op HPC Centrum werken we constant gewerkt aan het ontwikkelen en verbeteren van de  onderwijsprogramma’s voor de leerlingen. Hiervoor bestaan diverse werkgroepen. Binnen deze werkgroepen werken docenten en onderwijsassistenten samen aan het ontwikkelen en aanpassen van programma’s door de PDCA te hanteren. PDCA staat voor Plan – Do – Check – Act en betekent simpelweg dat iets eerst goed wordt voorbereid en uitgewerkt, het daarna wordt uitgewerkt en tot slot alles wordt geëvalueerd. Met deze evaluatiepunten kijken we wat er aangepast moet worden en/of hoe het programma nóg beter gemaakt kan worden. 

Vakken
Naast de praktijkvakken krijg je in het eerste leerjaar nog meer vakken aangeboden, namelijk Nederlands, Engels, rekenen, cultuur & maatschappij, loopbaanoriëntatie, gym en fitness, ICT, sociale vaardigheden en beeldende vorming. Bij alle vakken werk je op je eigen niveau. Je wordt aan het begin van het schooljaar ingedeeld in een niveaugroep. Zo kun je leren op jouw eigen tempo en op jouw eigen niveau. Bij iedere les zijn minimaal twee verschillende niveaugroepen.

Aan het begin van het eerste leerjaar krijg je Rots & Water. Tijdens deze lessen leer je hoe je voor jezelf op moet komen, hoe je je zelfverzekerder kunt voelen en hoe je goed kunt samenwerken. Ook krijg je in het eerste leerjaar seksuele weerbaarheidstrainingen. Jongens en meisjes krijgen dit apart van elkaar. Het is daarnaast ook mogelijk om de ART-training te volgen. Deze training is alleen voor leerlingen die hiervoor opgegeven worden of die dit zelf graag willen volgen. Je leert tijdens deze training hoe je om kunt gaan met je boosheid en hoe je je woede en je boze emoties onder controle kunt houden.

Teach like a champion
Op HPC Centrum werken we volgens Teach like a champion. Dit houdt in dat de docenten verschillende technieken toepassen om de lestijd en de leswisselingen zo goed en volledig mogelijk te benutten. Voorbeelden van deze technieken zijn het geven van een hand aan de docent als je het lokaal binnenkomt en verlaat, de begintaak, 100%, ‘weet niet geldt niet’ en bliksembeurten.

Lesplanner
Alle docenten maken een lesplanner als voorbereiding op de les. Op de lesplanner staat aangegeven in welke niveaugroep jij zit, wat je tijdens de les gaat leren en wat je gaat maken of doen. Ook staat er op je lesplanner aangegeven wat je kunt doen als je klaar bent met je opdrachten.

Veiligheidsbeleid
Op onze school vinden we veiligheid erg belangrijk, zowel voor al onze leerlingen als voor alle medewerkers. Daarom hebben we verschillende maatregelen getroffen om de veiligheid te vergroten. De belangrijkste afspraken en protocollen zijn opgenomen in de schoolveiligheidsgids van HPC Centrum. Dit document ligt ter inzage bij de directie en is in te zien op onze website.

Er is een cameratoezichtsysteem waarvan de beelden opgeslagen worden. Het systeem wordt gebruikt om bij een incident (bijvoorbeeld diefstal of ongewenste aanwezigheid) achteraf vast te kunnen stellen wie de daders waren. Daarnaast wordt het gebruikt voor toegangscontrole. We raden je aan om geen waardevolle spullen en/of kleding mee te nemen naar school. Je kunt horloges, sieraden, portemonnees, mobiele telefoons en andere waardevolle spullen in een kluisje opbergen. Je kunt een kluisje huren. De huur van een kluisje is € 10. Indien het kluisje in goede staat blijft en het originele sleuteltje retour wordt gegeven aan het eind van het schooljaar ontvang je de borg van €10 terug. De kluisjes kunnen door de schoolleiding gecontroleerd worden als daar aanleiding toe is. Op verzoek van de school kan de politie een preventieve kluisjescontrole uitvoeren.

Indien je toch spullen kwijtraakt op school is dat jouw eigen verantwoordelijkheid. De school is niet aansprakelijk voor toegebrachte schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen die zich in het schoolgebouw of op het schoolterrein bevinden. Als er persoonlijke eigendommen zijn verdwenen, dringen wij er bij de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) op aan hiervan aangifte bij de politie te doen en de schoolleiding te informeren. 

Je veilig voelen is voor de leerling, ouder en docent een basisbehoefte.

Privacy
Wij proberen de privacy van alle leerlingen en collega’s te garanderen. Het is daarom verboden om binnen de school beeld- en geluidsopnames te maken. We gaan uit van het principe dat foto’s gebruikt mogen worden voor onze eigen publiciteit (de website, publicaties en portretten in de school). Tijdens jouw inschrijving op school vragen we aan jou en je ouders/verzorgers of jullie toestemming geven om gefotografeerd of gefilmd te worden voor gebruik binnen de school, op onze website en op onze social media accounts.

Gegevensverzameling
De school verwerkt gegevens die ouders/verzorgers verstrekken aan school en de toets- en testgegevens om drie redenen:

Pestprotocol
In het pestprotocol van HPC Centrum staat welke procedure de school doorloopt als er sprake is van pesten in de school. Wanneer een leerling één of meerdere medeleerlingen structureel psychisch en/of fysiek mishandelt, spreken we van pesten. Bij het aanpakken van pesten is het belangrijk om alle betrokkenen erbij te betrekken: de pester, het gepeste kind, de (zwijgende) middengroep, de docent(en) en de ouders. In het pestprotocol van HPC Centrum is de procedure na te lezen. Dit protocol is op te vragen bij de school. 

Sociale veiligheid
Naast het pestprotocol besteedt HPC Centrum veel aandacht aan de sociale veiligheid. Deze wordt gemonitord met behulp van diverse platformen en tools. Ook bij het waarborgen van sociale veiligheid worden diverse programma’s en middelen ingezet, zoals Goldstein, sociale vaardigheidslessen en lessen over social media tijdens ICT. Daarnaast is binnen de programma’s van alle vakken structureel aandacht voor samenwerken en reflectie. We vragen jou en je ouders om één keer per schooljaar de leerling- en ouderenquêtes van de PROZO en een vragenlijst over jouw sociaal-emotionele ontwikkeling in te vullen, zodat wij kunnen monitoren hoe veilig iedereen zich voelt. Daarnaast hanteren wij een RI&E (Risico Inventarisatie Evaluatie). Hierdoor worden risicovolle situaties van tevoren geconstateerd en voorkomen.

Leerlingenraad
Elke klas wordt door één leerling vertegenwoordigd in de leerlingenraad. In een vergadering wordt gesproken over wat de leerlingen belangrijk vinden op school. De leerlingen vertellen na elke vergadering in hun eigen mentorklas wat er is besproken. Ze stellen dan ook vragen om erachter te komen wat de rest van de klas van een bepaald onderwerp vindt, bijvoorbeeld over het schoolfeest. Zo weten de docenten en de directie wat de leerlingen belangrijk vinden en wat de leerlingen graag willen. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen meedenken over wat er op school gebeurt en hoe wij samen de school nog beter en leuker kunnen maken.

Richtlijn Gezondere Kantine
Onze school beschikt over een omgeving waar gezond eten makkelijk is, omdat dit bijdraagt aan de gezonde ontwikkeling en leefstijl van al onze leerlingen. We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine en tijdens onze horecalessen gezond is (conform de richtlijnen Gezondere Kantine). Op onze school leer je over gezond eten en drinken en leer je gezonde keuzes te maken. In de kantine kun je dit in de praktijk brengen. Zo koppel je de geleerde theorie aan de praktijk. Om deze reden werken we op onze school volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines en de factsheet gezondere kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum.

We maken hiermee makkelijk om een gezonde keuze te maken. Binnen de verschillende aangeboden productgroepen, zoals dranken, brood en snack, biedt de kantine minimaal één betere keuze aan. Betere keuzes zijn beschreven door het Voedingscentrum.

De gezonde producten zijn zichtbaar voor de leerlingen (binnen het gezichtsveld), zodra zij bij de counter staan.

De kantine hanteert de onderstaande drie uitstralingspunten:

  1. Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes;
  2. Op de opvallende plaatsen (op de counter/balie) liggen alleen betere keuzes;
  3. De verschillende gezonde keuzemogelijkheden die bij de kassa worden aangeboden, bestaan uit alleen betere keuzes.

In onze Gezonde Schoolkantine is water altijd beschikbaar. We bieden een gratis watertappunt aan in de kantine. Daarnaast zijn er in alle lokalen wasbakken met drinkbaar water. In de kantine kunnen de leerlingen tegen betaling ook een flesje water kopen.

Wij hebben inmiddels al zes keer op rij de gouden schoolkantineschaal behaald. Dit houdt in dat de kantine in elke aangeboden productgroep minstens één betere keuze aanbiedt:

Samen met onze kantinemedewerker en gezonde schoolcoördinator zullen wij ieder jaar het aanbod in de kantine in kaart brengen met de Kantinescan van het Voedingscentrum en de uitkomst rapporteren aan de directie.

Excellente school
In juni 2022 zijn we voor de derde keer uitgeroepen tot een Excellente school. Daar zijn we natuurlijk ontzettend trots op! Zowel de medewerkers als de leerlingen hebben hier hard voor gewerkt. Ons predicaat Excellente school is geldig t/m juli 2025.